SV JURISTA

Privacybeleid

Privacybeleid Studievereniging JuristA

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG in werking getreden. Met dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u vragen heeft hieromtrent kunt u altijd contact met ons opnemen.

Soort gegevens

Voor het bijhouden van het ledenbestand en de facturatie en het organiseren van evenementen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Dit slaan wij op in ons digitale systeem Mailchimp en Dropbox. De gegevens die wij opslaan kunnen bestaan uit:

  • Naam en adresgegevens
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Studiegegevens (studentnummer en studie)
  • Betalingsgegevens
  • Curriculum vitae (indien van toepassing)

Doel van de verwerking

Wij slaan deze gegevens op grond van uw toestemming, het feit dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het lid zijn van de vereniging en voor het organiseren van evenementen.

NAW-gegevens, contactgegevens, studiegegevens en betalingsgegevens

Deze gegevens worden verwerkt om het ledenbestand van de vereniging te kunnen bijhouden en om te zorgen dat het lidmaatschapsgeld via automatische incasso kan worden geïncasseerd.

Bewaartermijnen

NAW-gegevens, contactgegevens, studiegegevens en betalingsgegevens

Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent bij de vereniging. Indien een lid zich uitschrijft bij de vereniging zullen de gegevens binnen één (1) maand na het verzoek tot uitschrijving worden vernietigd.

Curriculum vitae

Deze gegevens worden binnen één (1) maand na het betreffende evenement waarvoor het curriculum vitae moest worden overgelegd, vernietigd.

De organisatie die het evenement organiseert en waaraan de gegevens worden overhandigd, dienen deze gegevens ook binnen één (1) maand na het plaatsvinden van het evenement te vernietigen. Bij het overleggen van de gegevens aan deze organisatie zal een disclaimer worden opgenomen dat de organisatie zich aan ons AVG-reglement dient te houden.

Overige gegevens

Personeelsgegevens als sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie en eventuele getuigschriften worden gedurende vier (4) weken bewaard op grond van art. 5 lid 6 Vrijstellingbesluit Wbp. Na het verstrijken van deze termijnen worden de gegevens vernietigd.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (art. 35 Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (art. 36 Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Geheimhouding

Het bestuur en de (oud-)bestuursleden, evenals commissieleden delen geen informatie over de organisatie van Studievereniging JuristA of haar leden waarvan bekend is geworden of waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kunnen vermoeden.

 

Dit privacybeleid is vastgesteld op 23 juli 2021.